ORGANIZACIJA ZA PODRŠKU LOKALNIM INICIJATIVAMA
Branka Krsmanovića 13,11000  Beograd - Zvezdara

 

Organizacija za podršku lokalnim inicijativama  je formirana 2011 godine od stručnog kadra koji ima profesionalnog iskustva u institucionalnom uspostavljanju lokalnih (opštinskih)  usluga iz oblasti omladinske politike i socijalne politike. Aktivnosti koje sprovodi, finansirani su iz budžeta međunarodnih i domaćih donatora.


Aktivnosti organizacije usmerene su na unapređenje kvaliteta života lica iz socijalno osetljivih kategorija  - stara lica, žene, osobe sa invaliditetom mladi, lica iz marginalizovanih grupa, lica u riziku od socijalne isključenosti mladi sa invaliditetom, povratnici, potencijalni migranti, žrtve trgovine ljudima. U programskom smislu , fokus naših aktivnosti je lokalni na nivo, odnosno podrška razvoju lokalnih institucionalnih usluga  koje umrežavanju više sektora. 

 
U preko 40 opština smo koordinirali procesima akcionog i strateškog planiranja u oblasti omladinske politike, dok smo za preko 10 opština razvijali programe i analize koje su se ticale njihove isplativnosti i  značaja kako za korisnike tako i za njihove porodice, odnosno širu društvenu zajednicu.
Uz podršku Nemačka organizacija za tehničku saradnju (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u kontinuitetu sprovodimo programe namenjene licima iz osetljivih grupa (Romi i Romkinje, lica sa invaliditetom, povratnici i potencijalni migranti, mladi u sukobu sa zakonom) – odnosno razvoju lokalnih usluga za unapređenje njihove informisanosti i efikasnijeg korišćenja postojećih usluga sistema socijalne zaštite. Edukacijom kako lica iz direktnih ciljnih grupa tako i profesionalaca iz sistema socijalne zaštite, promovišemo inovativna među-sektorska rešenja koja omogućavaju uspostavljanje održivih lokalnih socijalnih usluga.


Kada je u pitanju koncept rada, sve projektne aktivnosti koje je sprovodila organizacija bazirane su se na razvoju partnerstva resornih institucija na lokalu, predstavnika civilnog sektora i lokalne samouprave. Promocijom ovakvog partnerskog pristupa u realizaciji projekata, projektni tim je doprineo razvoju aktivnosti koje su održive, sadrže element razvoja lokalne sredine i posebno, ekonomskog korišćenja postojećih resursa.

 

 


PIB:107161586, Matični broj:28053711

oplibeograd@gmail.com